บุคลากรโรงเรียนบ้านกุดละลม 2559

 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลม
นายสมศักดิ์  ไตรสูงเนิน
(ศษ.บ.บิหารการศึกษา มสธ.)
งานบริหาร


นายธนกฤษณ์   คิดฉลาด
   ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้น ป.5,6
(ป.กศ.สูงวิทยาศาสตร์ฯ คบ.การประถมศึกษา)
งานพัสดุ
 
 

 


 

นางมฤคิน  ปรุงชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้น ป.1
(คบ.พลศึกษา)
บริหารงานทั่วไป

นางลิลลา ไตรเสนีย์
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้น ป.2,4
(คบ.บรรณารักษ์)
งานงบประมาณ

 
นางบุษบา มีธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำชั้นอ1,2
(ศษ.ม. บริหารการศึกษา)
งานวิชาการ,งานธุรการ,บริหารงานทั่วไป