ข้อมูลโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านกุดละลม  เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนวัดศรีอุดม  เปิดสอนชั้น ป. 1 – 4    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  .. 2505 ย้ายมาอยู่ติดถนนสายชัยภูมิ - สีคิ้วด้านตะวันออกบนเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา    ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม    ..   2477  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา  2548 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวนนักเรียน  61  คน  ครู  6  คน  มีหมู่บ้านอยู่ในเขตบริการ  4  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3, 5, 9 และ 10 ประชากรชุมชนส่วนมากมีอาชีพการเกษตร ด้านสุขภาพอนามัย มีโรคไข้เลือกออกเกิดขึ้นเป็นประจำ ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ติดถนนสายชัยภูมิ สีคิ้ว ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ  9  กิโลเมตร

                ผลการศึกษานักเรียนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับชั้นเรียน อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น เกินร้อยละ 90 ครูผู้สอนจบปริญญาตรี  6  คน โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาจากบุคคลภายนอกในปีการศึกษา  2551 โดยผ่านเกณฑ์ขั้นดี 9  มาตรฐาน  ขั้นพอใช้ 4 มาตรฐาน  ขั้นต้องปรับปรุงแก้ไข 1 มาตรฐาน(นักเรียนมีการวิเคราะห์)นักเรียนจะเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สถานศึกษาอื่นในเขตเมืองคิดเป็นร้อยละ 98.50 ในระหว่างปีจะมีเด็กนักเรียนย้ายสถานที่เรียนเฉลี่ยปีละ3-5  คน

ข้อมูลสภาพชุมชน

โรงเรียนบ้านกุดละลม  มีเขตบริการคือ  หมู่  3  ตำบลหนองนาแซง  จำนวน 225 ครอบครัว    หมู่   9  ตำบลหนองนาแซง จำนวน 179 ครอบครัวหมู่10 ตำบล หนองนาแซง จำนวน 118 ครอบครัว  หมู่   5  ตำบลหนองนาแซง  จำนวน   56      ครอบครัว      รวมทั้งสิ้นในเขตบริการมีประชากรจำนวน   3338  คน   ชาย   1682    คน     หญิง  1556    คน

อาชีพของชุมชน

สภาพชุมชนโดยทั่วไปเป็นลักษณะของสังคมชาวเกษตรกร  ที่ปรกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ ตามฤดูกาลคือ มันสำปะหลัง  ข้าวโพด  อ้อย  โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 5,000 บาท ต่อเดือน  ต่อครอบครัว เมื่อเสร็จฤดูกาลทำนา ทำไร่ ทำสวน ผู้ปกครองนักเรียนมักจะไปประกอบอาชีพรับจ้างในตัวเมืองใหญ่ ๆ เช่นกรุงเทพมหานคร  ทิ้งลูกซึ่งอยู่ในวัยเรียนไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ญาติเป็นส่วนใหญ่

วัฒนธรรมของชุมชน

ชาวบ้านกุดละลม หมู่ 3  หมู่  9  หมู่  10   และบ้านโนนอดน้อย  หมู่  5   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยในเขตบริการมีวัดอยู่  2  วัด  พระสงฆ์  สามเณร  10     รูป    ในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา  วัดจะเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่ไปทำบุญและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่วัดเป็นประจำ  นอกจากนี้  ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านนี้  ก็ยังรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์  เช่น  การทำบุญบ้องไฟ  การแห่เทียนพรรษา  การอุปสมบท  การแห่นางแมว  โกนผมไฟ  และลอยกระทง  เป็นต้น

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

ในเขตบริการของโรงเรียน  มีแหล่การเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าดังนี้  ตลาดนัด  ร้านค้าชุมชน  โรงงานผลิตอิฐบล๊อค  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม  โรงงานปุ๋ยชีวภาพ  ปรางค์กู่  อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาและ  อบต.หนองนาแซง  เป็นต้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

 ปีการศึกษา 2553 - 2557  วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านกุดละลม เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม ครูมีความก้าวหน้า ภูมิปัญญาชาวบ้านส่งเสริม เพิ่มมาตรฐานการศึกษา ไม่นำพาสิ่งเสพติด ดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ 

พันธกิจ   (Mission)

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านกุดละลมในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ประสบความสำเร็จ  ตามความต้องการ  อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดพันธกิจของโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้  

๑) จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการให้มีโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง  เสมอภาค และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้นักเรียนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขเร็ว ใช้ภาษาต่างประเทศ  เน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

๓) สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔) สนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและนอกห้องเรียน  สนับสนุน การสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕) พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับสากล

๖) ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำประชาธิปไตย  ใส่ใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์

                                                       ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน

 สีประจำโรงเรียน

                                                         น้ำเงิน เหลือง

ภารกิจ

โรงเรียนบ้านกุดละลม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนระดับก่อนประถมศึกษา และ   ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 14 มาตรฐาน  53  ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค์ (Goal )     

                 โรงเรียนบ้านกุดละลม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ของแต่ละบุคคล  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุขและมีความเป็นไทย  โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  ตามนโยบาย  ๑๐  ประการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ดังต่อไปนี้

                ๑.  อ่านออกเขียนได้  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์

                ๒. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 

                ๓.  ก่อเกิดงานอาชีพ     

                ๔.  เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยี

                ๕.  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                ๖.  อ่านพูดภาษาอังกฤษ

                ๗.  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

                ๘.  บ่มเพาะคุณธรรม

                ๙.  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

                ๑๐.คู่เคียงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกุดละลม

                โรงเรียนบ้านกุดละลม เน้นให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการศึกษาตลอดชีวิต  จัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสามารถ  ศักยภาพ และการพัฒนาตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  น้อมนำความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

 

พันธกิจ

                1. จัดหลักสูตรที่เหมาะสม จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ มีสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอ ทั่งถึง และทันสมัย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                 2. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนคาดหวัง และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณสมบัติ
                3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
                4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
                5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
เป้าหมาย
                1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ และต้องการของสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
                  2. ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

                  3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิด การจัดการในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ

                 4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติ

                  5. ผู้เรียนรักการอ่าน การเขียน การค้นคว้า สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                6.ผู้เรียนมีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

                7. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาตนเองและสังคม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดละลม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงปะสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้              
           1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ต้องรู้คุณค่า หวงแหน และเทิดทูนสถาบันสูงสุดของชาติ
           2.ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนมีจิตสำนึกค่านิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความ สุข         
           3. มีวินัย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนเรียนด้านการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อย่างมีความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
           4. ใฝ่เรียนรู้ เป็นคุณลักษณะของนักเรียนด้านความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยากรู้อยากเรียน รักการอ่านการเขียน การฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลทั้งด้วยตนเอง และร่วมกับ ผู้อื่นด้วยความขยัน หมั่นเพียร และอดทน และเปิดรับความคิด ใหม่ ๆ
           5. อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะ ของนักเรียนในการดำรงชีวิตอย่างมีความพอประมาณใช้ สิ่งของอย่างประหยัด พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่บนหลักเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
           6. มุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีจิตสำนึกในการใช้บริหารงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ในการทำงานตามความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของงาน
           7. รักความเป็นไทย เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่รู้จักหวงแหน อนุรักษ์พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ไทย
            8. มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะที่ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดละลม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะจำเป็นพื้นฐาน 5 ประการที่นักเรียนพึงมี ซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สมรรถนะเหล่านี้ได้หลอมรวมอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่ม สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ประการได้แก่

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถของนักเรียนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิกสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต เป็นความสามารถของนักเรียนในด้านการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การสืบเสาะหาความรู้ และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถของนักเรียนในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

 

 โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านกุดละลม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓

          โรงเรียนบ้านกุดละลม  จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. ๒๕๕๑ โดยได้ร่วมกันจัดสัดส่วนของเวลาเรียน :  สาระการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระ   สาระเพิ่มเติม   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

           โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดละลม  สพท.ชย.

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

.

.

.

.

.

.

l กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ú ประวัติศาสตร์

ú ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม

ú หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดำเนินชีวิตในสังคม

ú เศรษฐศาสตร์

ú ภูมิศาสตร์

๑๒๐

๔๐


๘๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

lกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

ú   กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือยุวกาชาด

- ชุมนุม

 

ú กิจกรรมแนะแนว

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ú กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาทั้งหมด

รวม ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

รวม ,๐๐๐ ชั่วโมง