ทัศนศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ

posted Jan 8, 2014, 10:16 PM by บุษบา มีธรรม
คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชัยภูมิ

ทัศนศึกษา


Comments